رضا سرداری
درباره شرکت

id : 37776
نام : رضا سرداری
پروانه بهره برداری : 21465
تلفن کارخانه : 5135412451
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز 2 - بلوار اندیشه 15 - فاز كارگاهی - قطعه 714
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی توس فاز 2 اندیشه15 فاز 7 صنعتگران واحد 714