دانش بنیان برق كارا واپایش
درباره شرکت

id : 37694
نام : دانش بنیان برق كارا واپایش
پروانه بهره برداری : 121/1736541
تلفن کارخانه : 5137411545
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده خواجه ربیع بین خیابان یوسف زاده 6 و 8 پلاك 48
آدرس دفتر مرکزی : خواجه ربیع بین خیابان یوف زاده6 و8 پ48

كیت الكترونیكی

دانش بنیان برق كارا واپایش

275 : تن