عظیم پورصفرقلی تصویرگر
درباره شرکت

id : 416
نام : عظیم پورصفرقلی تصویرگر
پروانه بهره برداری : 18383
تلفن کارخانه : 1451-2245196
تلفن دفتر مرکزی : 1451-2245196
آدرس کارخانه : اردبیل - خیابان امام خمینی روبروی مسجد توپچیلار
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل - خیابان امام خمینی -جنب بانك كشاورزی

چاپ وظهور عكس

عظیم پورصفرقلی تصویرگر

120000 : تن