حسن محب الطاهر
درباره شرکت

id : 37561
نام : حسن محب الطاهر
پروانه بهره برداری : 119/29/3787
تلفن کارخانه : 892115
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : مشهد 35متری رضا شهر ف4 پ25
آدرس دفتر مرکزی : مشهد35 متری رضا شهر ف4 پ25

كنسروزیتون

حسن محب الطاهر

40 : تن