جعفراحمدی
درباره شرکت

id : 37415
نام : جعفراحمدی
پروانه بهره برداری : 121/1384194
تلفن کارخانه : 5191112147
تلفن دفتر مرکزی : 9151112147
آدرس کارخانه : مشهد جاده قوچان شهرك صنعتی طوس فاز دو كارگاهی قطعه 214
آدرس دفتر مرکزی : مشهدچهارراه زرینه نبش بیهقی پ 466

رینگ پیستون

جعفراحمدی

20000 : عدد