توسعه انرژی آبیژ
درباره شرکت

id : 37271
نام : توسعه انرژی آبیژ
پروانه بهره برداری : 11164
تلفن کارخانه : 5413156
تلفن دفتر مرکزی : 5115413157
آدرس کارخانه : مشهد شهرك توس فاز دو اندیشه 4 خ ابتكار قطعه دوم پ219
آدرس دفتر مرکزی : مشهد شهرك توس فاز دو اندیشه 4 خ ابتكار قطعه دوم پ219

پستهای برق

توسعه انرژی آبیژ

100000 : تن