توس ابتكارسازان
درباره شرکت

id : 37242
نام : توس ابتكارسازان
پروانه بهره برداری : 41716
تلفن کارخانه : 1512253-3367
تلفن دفتر مرکزی : 821591-151
آدرس کارخانه : مشهد-شهرك صنعتی طوس - بلوار تلاش شمالی فاز یك قطعه 15
آدرس دفتر مرکزی : مشهد-نبش راهنمایی 2

پیستون

توس ابتكارسازان

1500 : تن

رینگ پیستون

توس ابتكارسازان

2500 : تن

گژنپیین

توس ابتكارسازان

7000 : تن

تراشكاری

توس ابتكارسازان

10000 : تن