شهرام دست افشان
درباره شرکت

id : 371
نام : شهرام دست افشان
پروانه بهره برداری : 34125
تلفن کارخانه : 4533262915
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان صنعتگران 3-قطعه578 تا 583
آدرس دفتر مرکزی : یاقوت - خ شاهد- ك شاهد 5- پ 35- طبقه 6

زغال از ضایعات منابع سلولزی

شهرام دست افشان

12 : تن