شركت نگاران تصویر نسل جدید
درباره شرکت

id : 368
نام : شركت نگاران تصویر نسل جدید
پروانه بهره برداری : 45643
تلفن کارخانه : 4533873936
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان سرو 4 - قطعه شماره 159 -
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی 2،خ صنعت 4،خ سرو4،قطعه 159

ملحقات پلاستیكی لوازم و تجهیزات برقی و الكترونیكی

شركت نگاران تصویر نسل جدید

120 : دستگاه

آبكاری الكترولیتی

شركت نگاران تصویر نسل جدید

2 : تن

پین فلزی

شركت نگاران تصویر نسل جدید

150 : عدد

رله خودرویی

شركت نگاران تصویر نسل جدید

180 : عدد