پترو نیرو ماشین داتیس
درباره شرکت

id : 37112
نام : پترو نیرو ماشین داتیس
پروانه بهره برداری : 131/1/13114
تلفن کارخانه : 5132626581
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده قوچان - خیابان آزادی - نبش آزادی 131/7
آدرس دفتر مرکزی : نبش آزادی 131/7

بازسازی و نوسازی توربین

پترو نیرو ماشین داتیس

1400 : تن

بازسازی و نوسازی پره توربین

پترو نیرو ماشین داتیس

1400 : تن