سلیم عبدالرحیمی شهامت
درباره شرکت

id : 351
نام : سلیم عبدالرحیمی شهامت
پروانه بهره برداری : 22451
تلفن کارخانه : 4533641111
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی1- جنب درب نگهبانی- قطعه های 3 و 4 و 19
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی 1 -جنب درب نگهبانی

درب از چوب و اوراق فشرده چوبی با روكش پی وی سی

سلیم عبدالرحیمی شهامت

100000 : عدد

درب چوبی پرسی

سلیم عبدالرحیمی شهامت

100000 : عدد

كابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی

سلیم عبدالرحیمی شهامت

80000 : عدد