سالار پرواسی
درباره شرکت

id : 334
نام : سالار پرواسی
پروانه بهره برداری : 21254
تلفن کارخانه : 4533257135
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان شیران نگار پلاك فرعی به شماره 5386 و پلاك ثبتی اصلی به شماره 33- استیجاری
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی فاز1_خیابان ستایش

مایع شیشه پاك كن

سالار پرواسی

5 : دستگاه

ضد یخ

سالار پرواسی

5 : دستگاه

مایع ترمز

سالار پرواسی

5 : دستگاه