رنگ و رزین پیروزی
درباره شرکت

id : 314
نام : رنگ و رزین پیروزی
پروانه بهره برداری : 4161
تلفن کارخانه : 4533873691
تلفن دفتر مرکزی : 4513363611
آدرس کارخانه : قطعات 44-43
آدرس دفتر مرکزی : خیابان امام روبروی سرای حاج احمد - رنگ سفیر

تینرهای نیترو سلولزی (تینر فوری)

رنگ و رزین پیروزی

35000 : تن

رنگ ساختمانی پلاستیك پایه PVA

رنگ و رزین پیروزی

80 : تن

تینر روغنی (ساختمانی)

رنگ و رزین پیروزی

5 : دستگاه

رنگ و پوشش ترافیك گرم یك جزیی

رنگ و رزین پیروزی

5 : دستگاه

رنگ و پوشش ترافیك سرد یك جزیی

رنگ و رزین پیروزی

15 : دستگاه

رنگ و پوشش ترافیك سرد دو جزیی

رنگ و رزین پیروزی

4000 : تن

ضد یخ

رنگ و رزین پیروزی

1800 : تن