رحیم و روح اله رازیان فر
درباره شرکت

id : 313
نام : رحیم و روح اله رازیان فر
پروانه بهره برداری : 27511
تلفن کارخانه : 1451-3334418
تلفن دفتر مرکزی : 1451-3364326
آدرس کارخانه : اردبیل-پارك صنعتی آزادگان-جنب اتحادیه كارمندان دولت-
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل-پارك صنعتی آزادگان-جنب اتحادیه كارمندان دولت-

جو پوست كنده

رحیم و روح اله رازیان فر

150 : تن