ابریشمین نخ
درباره شرکت

id : 36463
نام : ابریشمین نخ
پروانه بهره برداری : 2164
تلفن کارخانه : 2463283
تلفن دفتر مرکزی : 2463298
آدرس کارخانه : ج سنتواراضی چهارطاقی
آدرس دفتر مرکزی : مشهدبلوار هدایت بین هدایت 8و11

نخ هایبالك

ابریشمین نخ

437 : تن