داود پیرصمدی
درباره شرکت

id : 284
نام : داود پیرصمدی
پروانه بهره برداری : 35669
تلفن کارخانه : -
تلفن دفتر مرکزی : 1451-3334376
آدرس کارخانه : اردبیل - شهرك صنعتی 2 - قطعه 288
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل-خیابان كاشانی-سرای امام جمعه

جو پوست كنده

داود پیرصمدی

400 : عدد

جو پوست كنده

داود پیرصمدی

100000 : تن