آرا سیلیس الوند
درباره شرکت

id : 36288
نام : آرا سیلیس الوند
پروانه بهره برداری : 11197
تلفن کارخانه : 517333711
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : اراضی روستای نوده پشنگ -كیلومتر 4 جاده جنگل
آدرس دفتر مرکزی : جنب پمپ گاز

سیلیس دانه بندی شده

آرا سیلیس الوند

12000 : تن