خوش رشته
درباره شرکت

id : 275
نام : خوش رشته
پروانه بهره برداری : 32629
تلفن کارخانه : 1451-6614683
تلفن دفتر مرکزی : 1451-6614683
آدرس کارخانه : اردبیل- شهرك صنعتی 1 - قطعه 113
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل- شهرك صنعتی شهید بهشتی

ماكارونی

خوش رشته

1000 : عدد

رشته پلوئی

خوش رشته

160 : تن

رشته اش

خوش رشته

2000 : عدد