حسینقلی مهندسی
درباره شرکت

id : 266
نام : حسینقلی مهندسی
پروانه بهره برداری : 27823
تلفن کارخانه : 1451-8817743
تلفن دفتر مرکزی : 1451-8817743
آدرس کارخانه : اردبیل - میدان مقدس اردبیلی-میل لنگ ترشی مهندسی
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل - میدان مقدس اردبیلی-میل لنگ ترشی مهندسی

میل لنگ ماشین كاری شده

حسینقلی مهندسی

120000 : عدد

اجزاء موتورهای وسائل نقلیه

حسینقلی مهندسی

5000 : عدد

قطعات ماشین الات كشاورزی

حسینقلی مهندسی

2500 : عدد