ماشینهای الكتریكی بهروزخراسان
درباره شرکت

id : 36163
نام : ماشینهای الكتریكی بهروزخراسان
پروانه بهره برداری : 121/1712138
تلفن کارخانه : 1512 - 2543282
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : فریمان - شهرك صنعتی كاویان
آدرس دفتر مرکزی : فریمان - شهرك صنعتی كاویان

الكتروموتوربالای یك اسب

ماشینهای الكتریكی بهروزخراسان

660 : تن