رنگرزی زمرد مشهد
درباره شرکت

id : 35999
نام : رنگرزی زمرد مشهد
پروانه بهره برداری : 11591
تلفن کارخانه : 5134693457
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 51 جاده مشهد فریمان صنعت 16 قطعات 311 و 312 و 294 - كدپستی 1574743137
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی كاویان - صنعت 16 - قطعه ی 311 و 312

نخ فرش ماشینی

رنگرزی زمرد مشهد

200 : تن

رنگرزی الیاف و تاپس آكریلیك

رنگرزی زمرد مشهد

600 : تن