رنگ اسوه
درباره شرکت

id : 35771
نام : رنگ اسوه
پروانه بهره برداری : 11159
تلفن کارخانه : 5144212211
تلفن دفتر مرکزی : 5714217311
آدرس کارخانه : انتهای بلوار دكتر علی شریعتی - میدان خلیج فارس
آدرس دفتر مرکزی : انتهای بلوار شریعتی مقابل اداره راه و ترابری

رنگ استخری

رنگ اسوه

5000 : دستگاه

رنگ و پوشش ترافیك سرد یك جزیی

رنگ اسوه

5000 : دستگاه