جابر عباس زاده نیاری
درباره شرکت

id : 231
نام : جابر عباس زاده نیاری
پروانه بهره برداری : 8111
تلفن کارخانه : 4533643671
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان شقایق - صنعتگران 3 - قطعه 49
آدرس دفتر مرکزی : نیار- خیابان محاسنی - كوچه محمد اكبری - پلاك 777

سیب زمینی كار

جابر عباس زاده نیاری

300 : تن

ماشین برداشت سیب زمینی

جابر عباس زاده نیاری

300 : تن