پویا ژنراتور
درباره شرکت

id : 35719
نام : پویا ژنراتور
پروانه بهره برداری : 17125
تلفن کارخانه : 5144455777
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی خاوران- خاوران7
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی خاوران-خاوران7

قطعات موتورهای برقی

پویا ژنراتور

500 : تن

قطعات ژنراتور برق

پویا ژنراتور

2500 : تن

راه انداز ستاره -مثلث

پویا ژنراتور

420 : تن