تعاونی1041سیلندر پركنی قشلاق گاز اردبیل
درباره شرکت

id : 197
نام : تعاونی1141سیلندر پركنی قشلاق گاز اردبیل
پروانه بهره برداری : 461
تلفن کارخانه : 1451-5772241
تلفن دفتر مرکزی : -
آدرس کارخانه : اردبیل-ك8جاده تبریز- روبروی كارخانه آسفالت
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل-ك8جاده تبریز- روبروی كارخانه آسفالت

پركردن كپسول گازمایع

تعاونی1041سیلندر پركنی قشلاق گاز اردبیل

10000 : عدد