تعاونی ناز گل سبلان قره گل
درباره شرکت

id : 196
نام : تعاونی ناز گل سبلان قره گل
پروانه بهره برداری : 28234
تلفن کارخانه : 1914-351-2681
تلفن دفتر مرکزی : 1451-5514244
آدرس کارخانه : اردبیل-شهرك صنعتی2-قطعه414
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل-شهرك سبلان فاز2-خیابان فلسطین شرقی11-قطعه3527

بسته بندی خشكبار

تعاونی ناز گل سبلان قره گل

5000 : عدد

اسلایس سیر

تعاونی ناز گل سبلان قره گل

500 : متر مربع

اسلایس پیاز

تعاونی ناز گل سبلان قره گل

2000 : عدد

اسلایس سیب زمینی

تعاونی ناز گل سبلان قره گل

300 : عدد

میوه جات خشك

تعاونی ناز گل سبلان قره گل

5000 : عدد

سبزیجات خشك

تعاونی ناز گل سبلان قره گل

10000 : عدد