تجهیزات ایمنی و تردد شعله چین اردبیل
درباره شرکت

id : 167
نام : تجهیزات ایمنی و تردد شعله چین اردبیل
پروانه بهره برداری : 15581
تلفن کارخانه : 4533873261
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : میدان تلاش-خیابان تلاش-واحد 814 - استیجاری
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی 2 - خیابان تلاش - قطعه 821

لامپ كم مصرف

تجهیزات ایمنی و تردد شعله چین اردبیل

40000 : عدد

چراغ های خیابانی، معابر و بزرگراه ها

تجهیزات ایمنی و تردد شعله چین اردبیل

40000 : عدد

چراغ راهنمایی

تجهیزات ایمنی و تردد شعله چین اردبیل

10000 : عدد

تابلوهای راهنمایی الكتریكی

تجهیزات ایمنی و تردد شعله چین اردبیل

7000 : عدد