تعاونی ماشین آلات و تجهیزات كشاورزی كاركیادیعس
درباره شرکت

id : 35118
نام : تعاونی ماشین آلات و تجهیزات كشاورزی كاركیادیعس
پروانه بهره برداری : 49742
تلفن کارخانه : 5154521423
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : تایباد - انتهای خیابان ولی عصر - سمت چپ - پلاك 1651
آدرس دفتر مرکزی : مشهد

كلوخ شكن

تعاونی ماشین آلات و تجهیزات كشاورزی كاركیادیعس

50 : دستگاه

كلتیواتور

تعاونی ماشین آلات و تجهیزات كشاورزی كاركیادیعس

1000 : تن

بذرپاش كودكار

تعاونی ماشین آلات و تجهیزات كشاورزی كاركیادیعس

24 : دستگاه

ردیف كار كشاورزی

تعاونی ماشین آلات و تجهیزات كشاورزی كاركیادیعس

30 : عدد

سم پاش موتوری

تعاونی ماشین آلات و تجهیزات كشاورزی كاركیادیعس

2500 : تن

سم پاش دستی

تعاونی ماشین آلات و تجهیزات كشاورزی كاركیادیعس

1500 : تن

لولر زمین های كشاورزی

تعاونی ماشین آلات و تجهیزات كشاورزی كاركیادیعس

1500 : تن

دستگاه چند منظوره آماده سازی خاك

تعاونی ماشین آلات و تجهیزات كشاورزی كاركیادیعس

2550 : تن

سیكلوتیلر

تعاونی ماشین آلات و تجهیزات كشاورزی كاركیادیعس

150 : تن

دیسك كشاورزی

تعاونی ماشین آلات و تجهیزات كشاورزی كاركیادیعس

50 : تن