غلامرضا غلامی
درباره شرکت

id : 35194
نام : غلامرضا غلامی
پروانه بهره برداری : 11491
تلفن کارخانه : 5134538116
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار تلاش-نبش تلاش غربی 2
آدرس دفتر مرکزی : فرامرز عباسی 57 فتح 4 پلاك 58

كاغذ و مقوای لاینر قهوه ای

غلامرضا غلامی

500 : تن