پرویز مجیری
درباره شرکت

id : 153
نام : پرویز مجیری
پروانه بهره برداری : 91-11644
تلفن کارخانه : 4516644215
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان شمشاد 1 - قطعه 44
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی ش 1 خ شمشاد 1 شماره 44