طبس پودرآران
درباره شرکت

id : 34859
نام : طبس پودرآران
پروانه بهره برداری : 121/1827163
تلفن کارخانه : 3534232115
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : یزدطبس شهرك صنعتی
آدرس دفتر مرکزی : null

پودرهای صنعتی ومعدنی

طبس پودرآران

16000 : هزار قالب

بسته بندی پودرهای صنعتی ومعدنی

طبس پودرآران

100000 : تن