بهنام صدای آذر
درباره شرکت

id : 137
نام : بهنام صدای آذر
پروانه بهره برداری : 31881
تلفن کارخانه : 4513337961
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : اردبیل - شهرك صنعتی شماره یك - فاز توسعه - واحد كارگاهی - قطعه 9
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل - شهرك صنعتی شماره یك - فاز توسعه - واحد كارگاهی - قطعه 9

برشكاری فلزات

بهنام صدای آذر

250000 : تن