تعاونی معدنی فجرمزینوی
درباره شرکت

id : 34828
نام : تعاونی معدنی فجرمزینوی
پروانه بهره برداری : 21128
تلفن کارخانه : 9131512251
تلفن دفتر مرکزی : 216433826
آدرس کارخانه : یزدطبس كیلومتر91جاده طبس-یزد
آدرس دفتر مرکزی : null

فراوری كانی های غیرفلزی

تعاونی معدنی فجرمزینوی

250 : تن