آی تك چوب اردبیل
درباره شرکت

id : 121
نام : آی تك چوب اردبیل
پروانه بهره برداری : 47181
تلفن کارخانه : 4516644186
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ورودی شهرك صنعتی-نرسیده به نگهبانی-مبل آیتك
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی 1

كابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی

آی تك چوب اردبیل

50 : تن

مبلمان خانگی

آی تك چوب اردبیل

50 : تن