صخره فولاد
درباره شرکت

id : 34664
نام : صخره فولاد
پروانه بهره برداری : 11512
تلفن کارخانه : 1561-2227816
تلفن دفتر مرکزی : 9151611282
آدرس کارخانه : بیرجند-بلوار فرودگاه-میل لنگ تراشی برادران یزدان شناس
آدرس دفتر مرکزی : بیرجند-بلوار فرودگاه-میل لنگ تراشی برادران یزدان شناس

گاز اكسیژن

صخره فولاد

3500 : تن

بوش سیلندر

صخره فولاد

1600 : تن

گیت سوپاپ

صخره فولاد

500 : تن