آكام فلز سوله
درباره شرکت

id : 115
نام : آكام فلز سوله
پروانه بهره برداری : 21577
تلفن کارخانه : 4533873286
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : نبش خیابان ارغوان 1 ( بخش ثبتی 3 - شماره فرعی 586 - اصلی 132 - قطعه 87 )
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صضنعتی 2- خیابان شقایق 3 - قطعه 699

اسكلت فولادی سوله

آكام فلز سوله

15000 : تن

كركره ای كردن ورق فلزی

آكام فلز سوله

350 : تن