آركا شیمی سبلان
درباره شرکت

id : 99
نام : آركا شیمی سبلان
پروانه بهره برداری : 2692
تلفن کارخانه : 4533635384
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان صنعت 1-خیابان روبه روی پنجم دارای پلاك ثبتی فرعی به شماره 339 از 332 و پلاك ثبتی اصلی
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی 1-خیابان صنعت 1-خیابان روبه روی پنجم

مایع شیشه پاك كن

آركا شیمی سبلان

200 : تن

ضد یخ

آركا شیمی سبلان

400 : تن

آب رادیاتور

آركا شیمی سبلان

400 : تن

مایع ترمز

آركا شیمی سبلان

1000 : تن