آرتا مهنوش
درباره شرکت

id : 89
نام : آرتا مهنوش
پروانه بهره برداری : 2418
تلفن کارخانه : 1451-8283421-3
تلفن دفتر مرکزی : 1451-8283421-3
آدرس کارخانه : اردبیل -كیلومتر 11 جاده آستارا
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل -كیلومتر 11 جاده آستارا

نوشابه های غیرالكلی

آرتا مهنوش

800000 : تن

دوغ گازدار

آرتا مهنوش

50 : تن