فرا تجارت زردكوه
درباره شرکت

id : 34291
نام : فرا تجارت زردكوه
پروانه بهره برداری : 8515
تلفن کارخانه : 3833227222
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز 3، بلوار امام خمینی، انتهای بلوار، پلاك 175
آدرس دفتر مرکزی : میدان 22 بهمن- بلوار شهدا- شركت فرا تجارت زردكوه

نمایشگر شهری روز دید

فرا تجارت زردكوه

10 : تن

نمایشگر پیام متغیر

فرا تجارت زردكوه

10 : تن