شیر خشك نوزاد پگاه
درباره شرکت

id : 34249
نام : شیر خشك نوزاد پگاه
پروانه بهره برداری : 2845
تلفن کارخانه : 3832222287
تلفن دفتر مرکزی : 3812222287
آدرس کارخانه : - جاده فرخشهر-كیلومتر17-صندوق پستی 88155495
آدرس دفتر مرکزی : شهركرد ، كیلومتر 17 جاده شهركرد - اصفهان

شیر تغلیظ شده

شیر خشك نوزاد پگاه

7000 : تن

خامه پاستوریزه

شیر خشك نوزاد پگاه

20000 : تن

شیر خشك

شیر خشك نوزاد پگاه

10000 : تن

پودر فرآورده های لبنی

شیر خشك نوزاد پگاه

20000 : تن

پودر ایزوله پروتئینی آب پنیر

شیر خشك نوزاد پگاه

10600 : تن

پودركنسانتره پروتئینی شیر

شیر خشك نوزاد پگاه

4000 : تن

پودر نوشیدنی فوری بر پایه اسانس مصنوعی

شیر خشك نوزاد پگاه

10000 : تن

پودر شیر سویا

شیر خشك نوزاد پگاه

10000 : تن

پودر دسر

شیر خشك نوزاد پگاه

10000 : تن

پودر خامه قنادی بر پایه تركیبات گیاهی

شیر خشك نوزاد پگاه

10000 : تن

مكمل دارویی و غذایی انسان به شكل پودر

شیر خشك نوزاد پگاه

5000 : تن

بسته بندی دسر پودری

شیر خشك نوزاد پگاه

5000 : تن