آران صنعت پارس مدار
درباره شرکت

id : 73
نام : آران صنعت پارس مدار
پروانه بهره برداری : 22432
تلفن کارخانه : 4533643797
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان شمشاد 4،پلاك ثبتی شماره 33 اصلی بخش ثبتی 3 ،قطعه 59
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی ا ش بهشتی كوچه شمشاد 4

دسته سیم (غیر از وسایل نقلیه موتوری)

آران صنعت پارس مدار

350000 : عدد

مونتاژ برد

آران صنعت پارس مدار

300000 : عدد