آذر سایان ماشین
درباره شرکت

id : 65
نام : آذر سایان ماشین
پروانه بهره برداری : 4343
تلفن کارخانه : 4518383185
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : اردبیل - شهرك صنعتی شماره 2 - خیابان شمشاد5 - قطعه 719 - 7121
آدرس دفتر مرکزی : null

ماشین الات چاپ

آذر سایان ماشین

10000 : دستگاه