امه نساء سدهی سامانی
درباره شرکت

id : 34135
نام : امه نساء سدهی سامانی
پروانه بهره برداری : 1913932/121
تلفن کارخانه : 3833522973
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی سامان 2 - خیابان صنعت - خیابان 5 پلاك 16
آدرس دفتر مرکزی : سامان- خیابان ارشاد- پلاك 22

كود پاش

امه نساء سدهی سامانی

300 : تن

بذرپاش (بذركار)

امه نساء سدهی سامانی

250 : تن

بذرپاش كودكار

امه نساء سدهی سامانی

750 : تن

سم پاش موتوری

امه نساء سدهی سامانی

30000 : تن

سم پاش دستی

امه نساء سدهی سامانی

15 : دستگاه

تریلر كشاورزی خودبارگیر یا خودتخلیه كن

امه نساء سدهی سامانی

2200 : متر

نیم تریلر كشاورزی خودبارگیر یا خودتخلیه كن

امه نساء سدهی سامانی

150000 : تن