الكل طبی آذربایجان
درباره شرکت

id : 45
نام : الكل طبی آذربایجان
پروانه بهره برداری : 3788
تلفن کارخانه : 4533873973
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : میدان صنعت-نبش صنعت 3-قطعه 421
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی شماره 2-خ 16 متری- قطعه 421- جنب ذوب آهن

اتانول (اتیل الكل)

الكل طبی آذربایجان

100 : تن