الكترونیك پردازش سبلان
درباره شرکت

id : 44
نام : الكترونیك پردازش سبلان
پروانه بهره برداری : 1652
تلفن کارخانه : 4533873136
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان سرو 4 - قطعه 177
آدرس دفتر مرکزی : خیابان صنعت4 خیابان سرو4

آبكاری الكترولیتی

الكترونیك پردازش سبلان

30000 : دستگاه

رله خودرویی

الكترونیك پردازش سبلان

20000 : دستگاه

مونتاژ برد

الكترونیك پردازش سبلان

70000 : دستگاه

ECU خودرو

الكترونیك پردازش سبلان

20000 : دستگاه

حسگر میل سوپاپ خودرو

الكترونیك پردازش سبلان

80000 : عدد

حسگر دریچه گاز خودرو

الكترونیك پردازش سبلان

20000 : عدد

حسگر فاصله (آشكار ساز حركت)

الكترونیك پردازش سبلان

300000 : عدد

حسگر سرعت كیلومتر خودرو

الكترونیك پردازش سبلان

700 : تن

حسگر نیرو مكانیكی

الكترونیك پردازش سبلان

50 : تن

حسگر دما چندگانه

الكترونیك پردازش سبلان

50 : تن