ایلیا نساج مهتاب ایرانیان
درباره شرکت

id : 33711
نام : ایلیا نساج مهتاب ایرانیان
پروانه بهره برداری : 119/27/9716
تلفن کارخانه : 3834234892
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار كار - بیست متری ناهید
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی بروجن - بلوار كار - خیابان نسترن

نخ فرش ماشینی

ایلیا نساج مهتاب ایرانیان

20 : تن