احد ذاكر توسلی
درباره شرکت

id : 9
نام : احد ذاكر توسلی
پروانه بهره برداری : 59717
تلفن کارخانه : 4533335668
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان بهشتی-كوچه شهید حمداله سرداری ( واحد استیجاری )
آدرس دفتر مرکزی : خیابان بهشتی-كوچه شهید حمداله سرداری

جعبه مقوایی از مقوای معمولی (ضخیم)

احد ذاكر توسلی

2000 : عدد