اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل
درباره شرکت

id : 8
نام : اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل
پروانه بهره برداری : 4332
تلفن کارخانه : 4518383625
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : اردبیل - شهرك صنعتی 2
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل - شهرك صنعتی 2

نخ خامه قالی

اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل

50000 : تن