ابزار سبلان
درباره شرکت

id : 6
نام : ابزار سبلان
پروانه بهره برداری : 42353
تلفن کارخانه : 4533644156
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان شقایق 3 - پلاك 24
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی شماره 1 خیابان شقایق 3پلاك 24

كباب پز برقی خانگی

ابزار سبلان

200000 : عدد

كباب پز گازی

ابزار سبلان

200000 : عدد

پریز و دو شاخه خانگی

ابزار سبلان

200000 : دستگاه

پریز و دو شاخه صنعتی

ابزار سبلان

200000 : دستگاه

كلیدهای صنعتی تك پل - تك راهه

ابزار سبلان

400000 : عدد

كلیدهای صنعتی تك پل - دو راهه

ابزار سبلان

400000 : عدد

چراغ جلوی خودرو سبك و نیمه سنگین

ابزار سبلان

2000000 : عدد

چراغ مه شكن خودرو

ابزار سبلان

500000 : عدد

چراغ جلوی موتورسیكلت

ابزار سبلان

1000000 : دستگاه

سیستم تنظیم آینه برقی خودرو

ابزار سبلان

300000 : عدد

كیلومتر شمار موتورسیكلت

ابزار سبلان

200000 : عدد

آینه بغل خودرو

ابزار سبلان

1000000 : عدد

سپر خودرو

ابزار سبلان

2000000 : عدد

قطعات موتور موتور سیكلت

ابزار سبلان

300000 : عدد

سایدكار موتور سیكلت

ابزار سبلان

500000 : عدد

زین موتور سیكلت

ابزار سبلان

300000 : عدد

كتی ترمز موتور سیكلت

ابزار سبلان

300000 : عدد

باك سوخت موتور سیكلت

ابزار سبلان

300000 : عدد

اگزوز موتور سیكلت

ابزار سبلان

60000 : عدد

گلگیر موتور سیكلت

ابزار سبلان

855 : تن