شركت پیش فرآوری ژلاتین توچال
درباره شرکت

id : 33286
نام : شركت پیش فرآوری ژلاتین توچال
پروانه بهره برداری : 16-58814
تلفن کارخانه : 2188373137
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار كردستان نبش مهران 5 قطعه 52
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی چرمشهر- بلوار كردستان-نبش مهران 5 قطعه 52

پودر استخوان حاصل از كشتارگاه دام (خوراك حیوان)

شركت پیش فرآوری ژلاتین توچال

35000 : مترمربع

تولید پودر گوشت قرمزحاصل از كشتارگاه دام (خوراك حیوان)

شركت پیش فرآوری ژلاتین توچال

150000 : تن

عصاره ژلاتینی از استخوان دام و طیور

شركت پیش فرآوری ژلاتین توچال

75000 : تن

اشبالت

شركت پیش فرآوری ژلاتین توچال

75000 : تن

اسید چرب اتوكسیله

شركت پیش فرآوری ژلاتین توچال

75000 : تن

دی كلسیم فسفات

شركت پیش فرآوری ژلاتین توچال

75000 : تن

كود شاخ و سم دام

شركت پیش فرآوری ژلاتین توچال

19427 : تن